Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Sposób posługiwania się węgielnicą

Posted in Uncategorized  by admin
September 13th, 2019

Sposób posługiwania się węgielnicą jest następujący: pracownik tyczący ustawia się z węgielnicą w punkcie, będącym przypuszczalnie punktem pośrednim danej prostej, trzymając węgielnicę tak, aby promienie od obu tyczek padały na przeciwległe ściany przyprostokątne pryzmatów, a ściany przyprostokątne, leżące w jednej płaszczyźnie, były zwrócone do oka tyczącego. Następnie szuka się obrazów stałych lub ruchomych obu tyczek i przesuwa się pryzmat prostopadle do danej prostej do chwili, aż obrazy te utworzą jedną pionową linię. Położenie węgielnicy wyznacza punkt pośredni na prostej za pomocą pionu. Jeszcze wygodniejszy w użyciu niż węgielnica pryzmatyczna trójkątna jest pryzmat pięciościenny, tzw. pentagon Gouliera. Pryzmat ma kształt pięcioboku symetrycznego ABCDE, w którym kąt przy wierzchołku A wynosi 90°, kąt między bokami ED i CB – 45°, kąty przy wierzchołkach B i E – po 112°30. Boki AB i AE są sobie równe, ściany BC i DE są posrebrzane. Pryzmat ten jest dostosowany do tyczenia kątów prostych. w użyciu znajdują się również pryzmaty pięciokątne podwójne do tyczenia kątów 180° i 90°, oparte na podobnej zasadzie jak podwójne węgielnice pryzmatyczne. Węgielnice do tyczenia kątów prostych, które znajdują w praktyce najszersze zastosowanie, sprawdza się przez dwukrotne wytyczenie ką- ta prostego. przy tej samej prostej, w jej punkcie pośrednim, przy czym węgielnicę kieruje się raz na jeden, drugi raz – na drugi punkt końcowy. Z obu wytyczeń powinno się otrzymać tę samą prostopadłą do danej prostej. Kąt prosty z prostą AB tworzy kierunek CD, który leży pośrodku między otrzymanymi kierunkami CD1 i CD2. Usunięcie błędu jest możliwe tylko w węgielnicach przeziernikowych utrwalonych punktów kierunkowych i wierzchołkowych trasy itp. Węgielnice mogą być zastosowane również do pośredniego pomiaru długości odcinków niedostępnych. W celu określenia długości niedostępnego odcinka AB tyczymy w punkcie B prostopadłą do osi drogi BC i prostopadłą do niej CD. Celując z punktu C w kierunku CB i z punktu D w kierunku DA oznaczamy na przecięciu się tych kierunków punkt E. Następnie mierzy się odległości BE, EC i CD. Odległość AB wyznaczymy z podobieństwa trójkątów ABE CDE, przy czym: BE CD AB=C Dodając tak obliczoną długość AB do odległości punktu B na trasie, otrzymamy odległość punktu A od punktu początkowego. [przypisy: , izolbet a, strefy przemarzania gruntu, ewolucja planety małp cda ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: ewolucja planety małp cda izolbet a strefy przemarzania gruntu