Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Wyniki badań gruntu w terenie

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wyniki badań gruntu w terenie nanosi się w dzienniku polowym w postaci szkiców dołów próbnych i miejsc wierceń. Granice zalegania poszczególnych warstw gruntu nanosi się na szkicu liniami poziomymi. Przekrój geologiczny w miejscu wiercenia lub dołu próbnego oznacza się grubą linią pionową. Na kreskach poziomych, po stronie prawej linii pionowej, wpisuje się głębokości zalegania poszczególnych granic warstw gruntowych w nawiązaniu do umówionego znaku wysokości (wyjściowego). Przy wpisywaniu w dzienniku polowym wyników badań geologicznych trasy należy zaznaczyć stopień wilgotności poszczególnych warstw gruntu, rodzaj dopływu wody gruntowej (wyciekanie strugami, sączenie się;- występowanie W postaci kropli na ścianach wykopu dołu próbnego itp.). Read the rest of this entry »

Comments Off

Wykopy

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Głębokie wykopy wymagają w wielu przypadkach dodatkowego zbadania, gdyż z wydobytego z nich materiału wykonuje się nasypy drogowe. Przed opracowaniem szczegółowego projektu dragi i przed rozdziałem mas ziemnych należy dokładnie okreslić rodzaj gruntu przeznaczanego do budowy odcinków nasypowych drogi, grubość zalegania poszczególnych warstw gruntu, głębokość zalegania pokładów skalnych oraz glębokość zalegania wody gruntowej. W zasadzie wszystkie grunty spotykane na trasie nadają się da budowy nasypów drogowych, jednak grunty tzw. ciężkie wymagają szczególnego sposobu wbudowania ze względu na możliwość późniejszego odkształcenia nasypów. Grunty takie, jak piaski i żwiry, są cennym materiałem budowlanym i w wielu przypadkach nadają się do budowy warstwy odsączającej pod nawierzchnią drogową . Read the rest of this entry »

Comments Off

Mapy terenowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Korzystne jest posługiwanie się mapami terenowymi w skali np. 1 25000, które umożliwiają określenie przynajmniej w pobliżu zmian rzeźby terenu, a więc i miejsc, gdzie należy wykonać doły próbne. Ponadto wskazówki co do konieczności wykonania dołów próbnych daje obserwacja zmiany roślinności, zmiany macierzystych pokładów gruntu znajdujące się w istniejących odkrywkach itp. Doły próbne wykonuje się na głębokość 1,5 – 2,0 m w zależności od gruntu. W celu określenia dokładnego zalegania poszczególnych warstw gruntu wszystkie doły geologiczne powinny być nawiązane do wysokości poszczególnych punktów trasy przez zaniwelowanie punktów pomiarowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Czynności badania ogólnego warunków geologicznych trasy

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Czynności badania ogólnego warunków geologicznych trasy polegają na wyjaśnieniu następujących czynników l) rzeźby terenu i pochodzenia jej kształtów, 2) budowy geologicznej najbliższych okolic, 3) stosunków hydrologicznych i hydrogeologicznych, 4) miejsc zagrożonych wskutek różnych zjawisk geologicznych, 5) gleby i gruntów trasy, 6) istnienia materiałów nadających ,się do budowy drogi., 1. Przy badaniu rzeźby terenu i pochodzenia jej kształtów należy sporządzić możliwie dokładny opis rzeźby terenu wzdłuż trasy drogowej; opisy stoków powinny zawierać ich pochylenia i określenie kształtu, a opisy istniejących na trasie jarów – ich stan (czynne czy też nie). 2. Dla ustalenia budowy geologicznej (w zarysie ogólnym) najbliższych okolic na trasie projektowanej drogi wymagane jest obejrzenie miejsc występowania na powierzchnię pokładów skalnych i gruntów macierzystych oraz wykonanie rysunków i ewentualnie opisów. 3. Read the rest of this entry »

Comments Off

Złoża materiałów budowlanych przy trasie drogowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Złoża materiałów budowlanych przy trasie drogowej zazwyczaj są eksploatowane do budowy danej drogi i nadają się do zaopatrzenia poszczególnych odcinków długości do 25 – 30 km (ze względu na warunki transportu). Bazy materiałowe natomiast są to większe jednostki produkcji materiałów budowlanych. Przeznaczeniem ich jest zaopatrywanie w materiały większych odcinków dróg lub też wielu odcinków w terenach, gdzie nie ma materiałów miejscowych. W związku z powyższym bazy tego rodzaju powinny być oparte na bogatych złożach do eksploatacji i mieć bocznice kolejowe, gdyż transport materiałów na większe odległości w zasadzie wymaga korzystania z przewozów kolejowych. Badania złóż materiałów miejscowych dzielimy na trzy etapy: a) poszukiwania złóż materiałów w okresie wyjazdów rozpoznawczych w teren (rekonesansów), b) badania wstępne złóż, przeprowadzane jednocześnie ze szczegółowymi studiami i pomiarami dla projektu drogi, c) badania szczegółowe złóż materiałów budowlanych, przeprowadzane w okresie, sporządzenia projektu szczegółowego drogi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Złoża materiałów miejscowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Do złóż materiałów miejscowych nadających się do użycia przy budowie drogi należy zaliczyć: a) złoża piasku rzecznego lub kopanego i złoża żwiru, b) pokłady kamienia w kamieniołomach, położonych blisko lub w pewnej odległości od trasy. Prace polowe, związane ze zbadaniem złóż materiałów, polegają na: a) sprawdzeniu w terenie danych osiągniętych na podstawie materiału mapowego lub też informacji ludności miejscowej, b) zbadaniu pasa drogowego o ustalonej szerokości (dla trasy optymalnej odległości dowozu materiałów). Dla miejsc, na których stwierdzono obecność materiałów nadających się do budowy, należy przeprowadzić badania w celu określenia ilości tych materiałów dla poszczególnych odcinków trasy i ich jakości. Dla materiałów piaskowych i żwirów wykonuje się doły próbne, usytuowane według z góry określonego planu, w celu określenia zasięgu zalegania materiału oraz grubości warstwy do eksploatacji. Dla materiałów kamiennych należy zbadać grubość warstwy potrzebnej odkrywki, grubość warstwy kamienia nadającego się do użycia oraz zasięg jego zalegania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Badania złóż materiałów miejscowych

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Zasady nowoczesnego budownictwa drogowego wymagają ekonomicznego podejścia do zagadnienia budowy drogi. Oznacza to dążenie do osiągnięcia najmniej szych kosztów budowy, utrzymania i eksploatacji trasy drogowej. Minimum kosztów budowy nowoczesnych konstrukcji nawierzchni wielowarstwowych osiąga się przez możliwie jak najszersze stosowanie do budowy drogi materiałów miejscowych (przede wszystkim do podłoża i warstwy nośnej nawierzchni ulepszonych oraz do wykonania warstw odsączających, podkładów kamiennych i bruków) . Używanie materiałów miejscowych jest korzystne i w wielu przypadkach przyczynia się do potanienia budowy. Zależy to przede wszystkim od odległości miejsca pobierania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Przełomy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Badając przełomy należy przede wszystkim zwrócić uwagę na strukturę gruntu korpusu drogi, na działanie odwodnienia, na ogólne warunki hydrogeologiczne oraz na sposób eksploatacji drogi (zwłaszcza w okresie zimowym). Badania, mające na celu wyjaśnienie przyczyn powstawania przełomów drogowych, należy prowadzić na wiosnę po całkowitym odtajaniu gruntu, tj. w okresie kiedy stan wód gruntowych jest najwyższy, czyli w warunkach najbardziej niesprzyjających dla pracy podłoża nawierzchni drogowej. Badania powinny być przeprowadzone w pasie terenu szerokości po 25 – 50 m z obu stron osi trasy drogowej; dane te są naturalnie orientacyjne i powinny być dla poszczególnych przypadków odpowiednio zmienione. Badanie gruntów na odcinkach przełomowych dróg istniejących wykonuje się znanymi sposobami, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Badania gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Wymienione dane otrzymuje się przede wszystkim na podstawie obejścia poszczególnych odcinków drogi i zbadania powierzchownego terenu pasa drogowego, a następnie na podstawie badań szczegółowych prze- prowadzanych w omówiony sposób dla odcinków trudniejszych, ustalonych w czasie obejścia. Badanie korony drogi W tym przypadku ustala się typ drogi, szerokość korony, kształt przekroju poprzecznego, wilgotność powierzchni (droga sucha ma przynajmniej drobną ilość kurzu), odkształcenie drogi (dokładny opis i szkice), odcinki przełomowe (zewnętrzne oznaki na wiosnę fale przy przejeździe pojazdów, pęknięcia nawierzchni, wyciek płynnego gruntu itp.), odkształcenia nasypu drogowego spowodowane różnego rodzaju czynni- kami wydmuchiwanie gruntu przez wiatr, podmycie, zsuwy, osypiska itp.), stan rowów drogowych, stan poboczy drogi. Ustala się również potrzebne roboty w celu stabilizacji; dla dróg o nawierzchni twardej należy także brać pod uwagę możliwość wykorzystania materiału kamiennego istniejącej nawierzchni drogowej. Decyzja co do wykorzystania materiału nawierzchni drogowej może być powzięta po uprzednim zbadaniu stanu nawierzchni istniejącej oraz jej grubości. Badania przełomów na drodze istniejącej Ogólnie należy stwierdzić, że powstawaniu przełomów) sprzyja grunt pyłowy, gliniasto-pyłowy oraz grunt drobnopiaszczysty. Read the rest of this entry »

Comments Off

Badania geologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Sposoby określania kategorii gruntów wg stopnia trudności wydobycia. Zadanie określenia kategorii gruntu co do stopnia trudności jego wy-. dobycia odnosi się przede wszystkim do gruntów używanych do budowy nasypów drogowych. Nasypy drogowe pracują pod wpływem (działaniem) ciężaru własnego, obciążenia ruchem, wody gruntowej i odpadowej, wody płynącej oraz stojącej w rzekach i zbiornikach, obciążenia stałego itp. Prócz tego, należy brać pod uwagę wpływ wykonania robót przy budowie nasypu drogowego na jednorodność gruntu nasypu, jak również fakt przenikania do korpusu drogowego wody opadowej ściekającej po nawierzchni, poboczach i skarpach. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »