Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Mapy terenowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Korzystne jest posługiwanie się mapami terenowymi w skali np. 1 25000, które umożliwiają określenie przynajmniej w pobliżu zmian rzeźby terenu, a więc i miejsc, gdzie należy wykonać doły próbne. Ponadto wskazówki co do konieczności wykonania dołów próbnych daje obserwacja zmiany roślinności, zmiany macierzystych pokładów gruntu znajdujące się w istniejących odkrywkach itp. Doły próbne wykonuje się na głębokość 1,5 – 2,0 m w zależności od gruntu. W celu określenia dokładnego zalegania poszczególnych warstw gruntu wszystkie doły geologiczne powinny być nawiązane do wysokości poszczególnych punktów trasy przez zaniwelowanie punktów pomiarowych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Mapy terenowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Głębokie wykopy wymagają w wielu przypadkach dodatkowego zbadania, gdyż z wydobytego z nich materiału wykonuje się nasypy drogowe. Przed opracowaniem szczegółowego projektu dragi i przed rozdziałem mas ziemnych należy dokładnie okreslić rodzaj gruntu przeznaczanego do budowy odcinków nasypowych drogi, grubość zalegania poszczególnych warstw gruntu, głębokość zalegania pokładów skalnych oraz glębokość zalegania wody gruntowej. W zasadzie wszystkie grunty spotykane na trasie nadają się da budowy nasypów drogowych, jednak grunty tzw. ciężkie wymagają szczególnego sposobu wbudowania ze względu na możliwość późniejszego odkształcenia nasypów. Grunty takie, jak piaski i żwiry, są cennym materiałem budowlanym i w wielu przypadkach nadają się do budowy warstwy odsączającej pod nawierzchnią drogową . Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Mapy terenowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wyniki badań gruntu w terenie nanosi się w dzienniku polowym w postaci szkiców dołów próbnych i miejsc wierceń. Granice zalegania poszczególnych warstw gruntu nanosi się na szkicu liniami poziomymi. Przekrój geologiczny w miejscu wiercenia lub dołu próbnego oznacza się grubą linią pionową. Na kreskach poziomych, po stronie prawej linii pionowej, wpisuje się głębokości zalegania poszczególnych granic warstw gruntowych w nawiązaniu do umówionego znaku wysokości (wyjściowego). Przy wpisywaniu w dzienniku polowym wyników badań geologicznych trasy należy zaznaczyć stopień wilgotności poszczególnych warstw gruntu, rodzaj dopływu wody gruntowej (wyciekanie strugami, sączenie się;- występowanie W postaci kropli na ścianach wykopu dołu próbnego itp.). Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Mapy terenowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Badania odcinków usuwiskowych powinny dać w wyniku materiał dotyczący a) powierzchni terenu usuwiskowego z nawiązaniem sytuacyjnym do osi trasy, b) budowy masy usuwiskowej oraz jej warunków hydrologicznych, c) przyczyn powstawania usuwiska oraz sprzyjających temu zjawisku czynników, dl wytycznych do zaprojektowania urządzeń stabilizacyjnych. W celu zbadania odcinków usuwiskowych konieczne jest wykonanie wierceń geologicznych terenu (głębokich), a następnie wykreślenie prze- krojów geologicznych terenu; w tym celu miejsca wierceń należy zaprojektować odpowiednio gęsto. Badania i pomiary geologiczne dla tras istniejących. Badania i studia geologiczne wykonywane dla projektów przebudowy i unowocześnienia tras dróg istniejących mają szczególne znaczenie dla projektów tych dróg i różnią się od badań i studiów dla nowych tras drogowych. W takich przypadkach obiektem badań geologicznych jest istniejąca trasa drogowa, a więc trasa mająca odcinki geologicznie dobre lub złe. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Mapy terenowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Zasady nowoczesnego budownictwa drogowego wymagają ekonomicznego podejścia do zagadnienia budowy drogi. Oznacza to dążenie do osiągnięcia najmniej szych kosztów budowy, utrzymania i eksploatacji trasy drogowej. Minimum kosztów budowy nowoczesnych konstrukcji nawierzchni wielowarstwowych osiąga się przez możliwie jak najszersze stosowanie do budowy drogi materiałów miejscowych (przede wszystkim do podłoża i warstwy nośnej nawierzchni ulepszonych oraz do wykonania warstw odsączających, podkładów kamiennych i bruków) . Używanie materiałów miejscowych jest korzystne i w wielu przypadkach przyczynia się do potanienia budowy. Zależy to przede wszystkim od odległości miejsca pobierania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Mapy terenowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Do złóż materiałów miejscowych nadających się do użycia przy budowie drogi należy zaliczyć: a) złoża piasku rzecznego lub kopanego i złoża żwiru, b) pokłady kamienia w kamieniołomach, położonych blisko lub w pewnej odległości od trasy. Prace polowe, związane ze zbadaniem złóż materiałów, polegają na: a) sprawdzeniu w terenie danych osiągniętych na podstawie materiału mapowego lub też informacji ludności miejscowej, b) zbadaniu pasa drogowego o ustalonej szerokości (dla trasy optymalnej odległości dowozu materiałów). Dla miejsc, na których stwierdzono obecność materiałów nadających się do budowy, należy przeprowadzić badania w celu określenia ilości tych materiałów dla poszczególnych odcinków trasy i ich jakości. Dla materiałów piaskowych i żwirów wykonuje się doły próbne, usytuowane według z góry określonego planu, w celu określenia zasięgu zalegania materiału oraz grubości warstwy do eksploatacji. Dla materiałów kamiennych należy zbadać grubość warstwy potrzebnej odkrywki, grubość warstwy kamienia nadającego się do użycia oraz zasięg jego zalegania. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Mapy terenowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Złoża materiałów budowlanych przy trasie drogowej zazwyczaj są eksploatowane do budowy danej drogi i nadają się do zaopatrzenia poszczególnych odcinków długości do 25 – 30 km (ze względu na warunki transportu). Bazy materiałowe natomiast są to większe jednostki produkcji materiałów budowlanych. Przeznaczeniem ich jest zaopatrywanie w materiały większych odcinków dróg lub też wielu odcinków w terenach, gdzie nie ma materiałów miejscowych. W związku z powyższym bazy tego rodzaju powinny być oparte na bogatych złożach do eksploatacji i mieć bocznice kolejowe, gdyż transport materiałów na większe odległości w zasadzie wymaga korzystania z przewozów kolejowych. Badania złóż materiałów miejscowych dzielimy na trzy etapy: a) poszukiwania złóż materiałów w okresie wyjazdów rozpoznawczych w teren (rekonesansów), b) badania wstępne złóż, przeprowadzane jednocześnie ze szczegółowymi studiami i pomiarami dla projektu drogi, c) badania szczegółowe złóż materiałów budowlanych, przeprowadzane w okresie, sporządzenia projektu szczegółowego drogi. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Mapy terenowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wymienione dane otrzymuje się przede wszystkim na podstawie obejścia poszczególnych odcinków drogi i zbadania powierzchownego terenu pasa drogowego, a następnie na podstawie badań szczegółowych prze- prowadzanych w omówiony sposób dla odcinków trudniejszych, ustalonych w czasie obejścia. Badanie korony drogi W tym przypadku ustala się typ drogi, szerokość korony, kształt przekroju poprzecznego, wilgotność powierzchni (droga sucha ma przynajmniej drobną ilość kurzu), odkształcenie drogi (dokładny opis i szkice), odcinki przełomowe (zewnętrzne oznaki na wiosnę fale przy przejeździe pojazdów, pęknięcia nawierzchni, wyciek płynnego gruntu itp.), odkształcenia nasypu drogowego spowodowane różnego rodzaju czynni- kami wydmuchiwanie gruntu przez wiatr, podmycie, zsuwy, osypiska itp.), stan rowów drogowych, stan poboczy drogi. Ustala się również potrzebne roboty w celu stabilizacji; dla dróg o nawierzchni twardej należy także brać pod uwagę możliwość wykorzystania materiału kamiennego istniejącej nawierzchni drogowej. Decyzja co do wykorzystania materiału nawierzchni drogowej może być powzięta po uprzednim zbadaniu stanu nawierzchni istniejącej oraz jej grubości. Badania przełomów na drodze istniejącej Ogólnie należy stwierdzić, że powstawaniu przełomów) sprzyja grunt pyłowy, gliniasto-pyłowy oraz grunt drobnopiaszczysty. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Mapy terenowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Badając przełomy należy przede wszystkim zwrócić uwagę na strukturę gruntu korpusu drogi, na działanie odwodnienia, na ogólne warunki hydrogeologiczne oraz na sposób eksploatacji drogi (zwłaszcza w okresie zimowym). Badania, mające na celu wyjaśnienie przyczyn powstawania przełomów drogowych, należy prowadzić na wiosnę po całkowitym odtajaniu gruntu, tj. w okresie kiedy stan wód gruntowych jest najwyższy, czyli w warunkach najbardziej niesprzyjających dla pracy podłoża nawierzchni drogowej. Badania powinny być przeprowadzone w pasie terenu szerokości po 25 – 50 m z obu stron osi trasy drogowej; dane te są naturalnie orientacyjne i powinny być dla poszczególnych przypadków odpowiednio zmienione. Badanie gruntów na odcinkach przełomowych dróg istniejących wykonuje się znanymi sposobami, tj. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Mapy terenowe

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Dla złóż materiałów, które kwalifikują się na bazy do zaopatrzenia stosunkowo znacznych odcinków dróg, a położonych w pewnej odległości od trasy określamy i badamy szczegółowo dane następujące: a) Dane określające warunki eksploatacji złoża: 1) miejsce rozpoczęcia robót, 2) optymalny front robót, 3) miejsca przeznaczone do odkładu odkrywki, 4) możność wykonywania robót o każdej porze roku w zależności od warunków zalegania materiału i warunków wodnych (zatapiania żwirowisk i piaskowni), 5) warunki ekonomiczne, decydujące o urządzeniu bazy eksploatacyjnej (odległość osiedli, mieszkania dla robotników itp.), 6) wielkość i rodzaj robót przygotowawczych dla uruchomienia produkcji materiału, b) dane dotyczące warunków transportu materiałów: 1) odległości od poszczególnych punktów trasy drogowej, do których będzie dowożony materiał; odległości te należy określić przez po- miar bezpośredni, 2) okres najbardziej sprzyjający do wywożenia materiałów z miejsca wydobycia (zima lub lato, np. ze względu na transport wodny itp.), 3) przeszkody przy wywożeniu materiałów budowlanych drogą najkrótszą, 4) stan dróg dojazdowych w poszczególnych okresach roku i stan znajdujących się na nich obiektów, możliwości urządzenia dróg dojazdowych do miejsca poboru materiałów oraz ekonomiczne uzasadnienie poszczególnych wariantów, 5) dla wariantów – poszczególne roboty w celu ulepszenia dróg dojazdowych; należy podać rodzaj potrzebnych robót, jakie należy wykonać w celu zapewnienia przewozu materiałów, 6) obiekty drogowe, jakie należałoby wybudować w razie decyzji budowy nowych dróg dojazdowych lub przebudowy czy też ulep- szenia dróg istniejących, 7) możliwość wykorzystania Środków transportu wodnego lub kolejowego dla przewozu materiałów drogowych z danego miejsca eksploatacji oraz koszty transportu jednostki materiału; c) możliwość mechanizacji robót 1) miejscowe warunki zaopatrzenia w energię elektryczną; 2) źródło energii elektrycznej, jego odległość od miejsca eksploatacji materiałów miejscowych oraz warunki otrzymania energii; 3) istnienie możliwości otrzymania paliwa płynnego; 4) możliwość wykorzystania jako paliwa – torfu, węgla, drewna itp. d) dane charakteryzujące sposób eksploatacji złoża: 1) plan warstwicowy terenów złóż materiałów ze wskazaniem zbadanych miejsc (doły próbne lub wiercenia), 2) przekroje geologiczne sporządzone w sposób pozwalający na określenie zarówno obszaru, jak i głębokości zalegania warstw materiału i ich grubości, 3) wyniki badań materiału oraz opis przydatności do wytwarzania określonych asortymentów. Zazwyczaj złoża materiałów drogowych, które są kwalifikowane jako nadające się na bazy zaopatrzeniowe dla wielu odcinków drogowych ze względu na ilość materiału, jaką należy wyprodukować na pokrycie całkowitego zaopatrzenia, oraz na koszty inwestycyjne, wymagają dokładnego i starannego zbadania. Na badaniach bowiem takich oparte są plany produkcyjne, określane na kilka lat budowy lub przebudowy trasy drogowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »