Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Badania geologiczne

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Sposoby określania kategorii gruntów wg stopnia trudności wydobycia. Zadanie określenia kategorii gruntu co do stopnia trudności jego wy-. dobycia odnosi się przede wszystkim do gruntów używanych do budowy nasypów drogowych. Nasypy drogowe pracują pod wpływem (działaniem) ciężaru własnego, obciążenia ruchem, wody gruntowej i odpadowej, wody płynącej oraz stojącej w rzekach i zbiornikach, obciążenia stałego itp. Prócz tego, należy brać pod uwagę wpływ wykonania robót przy budowie nasypu drogowego na jednorodność gruntu nasypu, jak również fakt przenikania do korpusu drogowego wody opadowej ściekającej po nawierzchni, poboczach i skarpach. Przenikanie wody opadowej do nasypów drogowych jest zjawiskiem niebezpiecznym dla stateczności nasypu; intensywność przenikania zależy od stopnia zagęszczenia gruntu, składu granulometrycznego i od innych czynników, będących wynikiem zastosowanego sposobu wykonania robót. Przenikanie wody może dość znacznie wahać się w zależności od podanych czynników. Po określeniu zjawisk zachodzących w korpusie nasypu drogowego możemy podać wymagania, jakim mają odpowiadać materiały gruntowe, używane jako materiał do wykonania nasypów. Warunkiem podstawo- wym jest jednorodność filtracyjna gruntu, ponieważ. właśnie różnice współczynników filtracji gruntów, z których został zbudowany nasyp drogowy, powodują powstawanie worków błota, soczewek gruntu nawodnionego itp. Jednocześnie należy wskazać, że znajomość współczynnika filtracji jest potrzebna przy projektowaniu urządzeń drenujących jako środków zapobiegawczych przeciwko powstawaniu podanych skutków nawodnienia nasypu drogowego. Do nasypów położonych w terenach zalewowych (powodziowych) najbardziej nadają się gliny oraz piaski grubo- i średnioziarniste. Jako materiał znacznie gorszy należy wymienić drobne piaski pyłowe oraz grunty pyłowe piaszczyste. W zasadzie wszystkie grunty, z wyjątkiem gruntów organicznych (humusu), nadają się do wykonania nasypów pod warunkiem stosowania odpowiednich środków ostrożności, polegających na racjonalnym sposobie budowy. Stosowanie tego lub innego sposobu wymaga dokładnego poznania właściwości gruntu przeznaczonego do wbudowania do korpusu drogowego. Określenie kategorii gruntu, zależnie od trudności wydobycia, daje możność ustalenia rodzaju gruntu oraz wysokości wydatków (kosztów) na wykonanie robót ziemnych. Trudności wydobycia gruntu są bardzo różnorodne. Skalę ich widzimy, jeżeli porównamy np. grunt zwięzły, trudny do wydobycia bezpośredniego, lecz łatwy do późniejszego ładowania, z gruntem sypkim łatwo wydobywanym, lecz sprawiającym duże trudności przy ładowaniu. Trudność wydobycia gruntów skalnych polega na konieczności użycia materiałów wybuchowych itp. [przypisy: gramatura bawełny, olx meble szczecin, allegro pl logowanie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro pl logowanie gramatura bawełny olx meble szczecin