Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Badania geologiczne do projektu drogi.

Posted in Uncategorized  by admin
September 18th, 2019

Doliny o szerokim kształcie profilu i stromych zboczach (kształt ten spotykamy zazwyczaj w dolnych częściach większości dolin) charakteryzuje intensywność odkładania się rozmytego w górnej części. doliny materiału oraz mała intensywność rozmywania zboczy; w pokładach spotykamy przede wszystkim iły i piaski. Poziom wody wysokiej zajmuje szerszą powierzchnię, wysokość tego poziomu jest o wiele mniejsza niż przy dolinach kształtu V, a szybkość przepływu – mniejsza. Tarasy w terenie, tj. powierzchnie poziome lub o małych pochyleniach, które ciągną się na znacznych długościach wzdłuż stoków dolin, mają różne szerokości – od nieznacznej do kilkukilometrowej. często są używane do trasowania dróg na stokach dolin. Tarasy aluwialne składają się z różnorodnych pokładów; przy rzekach górskich są to przeważnie pokłady otoczaków, a przy rzekach równinnych – pokłady żwirów, piasku i gliny, często przemieszane ze sobą. Grubość pokładów waha się od kilkunastu centymetrów do kilku metrów i więcej. Prócz tarasów aluwialnych, odróżniamy jeszcze tarasy powstałe w po- kładach niezwietrzałych. Pokłady te widzimy na zboczach tarasu; niekiedy są one przykryte warstwą aluwiów. Z tarasów aluwialnych często pobiera się materiały drogowe; wskazuje to na konieczność wykonania prawidłowego przekroju geologicznego w czasie przeprowadzania studiów i pomiarów drogowych. Trasowanie drogi wzdłuż rzeki wymaga odsunięcia się z trasą od krawędzi wysokiego, stromego, pozbawionego roślinności brzegu rzeki, zwłaszcza jeżeli brzeg ten składa się z gatunków gruntów pulchnych, możliwe są bowiem osunięcia się gruntu. Stoki dolin w zależności od ich pochylenia określamy jako bardzo łagodne (kąt pochylenia 0-7- 3°); łagodne (3 -7- 5°); łagodnie spadziste (5 -;- 10°); spadziste (10 -s- 15°); silnie spadziste; strome (20 -7- 30°); bardzo strome (30 -7- 45°) i urwiskowe (ponad 50). Stoki dolin nawet bardzo łagodne, składające się z piasków i glin nasyconych wodą, często mają skłonność do usuwania się. Kąt pochylenia stoków jest w zasadzie uwarunkowany rodzajem zalegających w nim gruntów. Grunty pulchne tworzą zazwyczaj stoki bardziej łagodne niż grunty skalne; jest to do pewnego stopnia wskazówka przy orientacyjnych oględzinach doliny. Przy trasowaniu dróg na stokach należy zwracać uwagę na wyżłobienie powstałe wskutek działania wody opadowej, rozmycia oraz na jary. Zjawiska te są przeważnie wynikiem działania wody (potoków wody powstających w okresach mokrych) w gruntach pulchnych. Młode, tworzące się dopiero jary mają zazwyczaj kształt V o stokach, których pochylenie jest uzależnione od gatunku gruntu. Znacznemu i szybkiemu rozmywaniu ulegają jary, które powstają w gruncie lessowym; jary te są szczególnie niebezpieczne. [przypisy: ogrodzenia gabionowe, olx koscian, allegro naczepy wywrotki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro naczepy wywrotki ogrodzenia gabionowe olx koscian