Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Archive for September, 2019

Mapa

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Mapa może być wykorzystana przy kameralnym projektowaniu wstępnym trasy drogowej przed wyjazdem na zbadanie terenowe. Oczywiście, należy jednocześnie korzystać z mapy sytuacyjnej. Mapy geologiczne nie dają całkowitego pojęcia o budowie skorupy ziemskiej na danym terenie. Lukę tę uzupełnia się wykonywaniem przekrojów geologicznych, które pozwalają na pokazanie również gruntów zalegających na różnej głębokości i stwierdzonych na podstawie wierceń oraz badań w dołach. Mapy geologiczne dla celów budownictwa inżynierskiego dla całych pasów terenu oddają wielkie usługi przy projektowaniu. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Mapa

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Praktycznie przy wykonywaniu badań polowych można stosować następującą klasyfikację gruntów co do ich gęstości: l) grunty gęste nie poddają się przy kopani.u łopatą, z trudem poddają się wzruszeniu za pomocą kilofów i łomów, 2) grunty średniej gęstości poddają się odspajaniu z trudem, łopata nie zagłębia się na cały sztych, 3) grunty słabe (pulchne) grudki dają się rozbić łatwo, łopata wchodzi na cały sztych, podczas wyrzucania kawałki gruntu rozsypują się na drobne części.
Ogólne wiadomości o mapach geologicznych. Badania geologiczne wykonywane dla celów budownictwa drogowego powinny dać wyraźny pogląd na warunki zalegania oraz na właściwości poszczególnych warstw gruntów. Jest to potrzebne w celu powzięcia odpowiednich decyzji co do zagadnień technicznych wyłaniających się w praktyce inżynierskiej. W pewnych przypadkach spotkamy się ze zjawiskami geologicznymi, które określamy jako trudne, z terenami o zawiłej budowie geologicznej; wreszcie napotykamy takie zjawiska, jak przesuwanie się olbrzymich warstw ziemnych itp. Najbardziej pełne pojęcie co do warunków zalegania warstw geologicznych dają mapy geologiczne, przeboje itp., uzupełnione odpowiednimi opisami z natury. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Mapa

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Wkłady inwestycyjne, które często są znaczne, powinny amortyzować się. W związku z tym złoża przeznaczone na bazy materiałowe muszą być bardzo dokładnie zbadane. Dla złóż tego rodzaju znaczenie ma również gatunek materiału. Należy zbadać np., czy z punktu widzenia ekonomicznego opłaci się opierać bazę materiałową na eksploatacji wyłącz- nie materiału nadającego się na podbudowę (materiał kamienny o niewielkiej wytrzymałości i ścieralności). Inaczej przedstawia się sprawa eksploatacji miejsc poboru materiałów miejscowych, położonych wzdłuż trasy drogowej, w nieznacznej od niej odległości. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Mapa

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Dla złóż materiałów, które kwalifikują się na bazy do zaopatrzenia stosunkowo znacznych odcinków dróg, a położonych w pewnej odległości od trasy określamy i badamy szczegółowo dane następujące: a) Dane określające warunki eksploatacji złoża: 1) miejsce rozpoczęcia robót, 2) optymalny front robót, 3) miejsca przeznaczone do odkładu odkrywki, 4) możność wykonywania robót o każdej porze roku w zależności od warunków zalegania materiału i warunków wodnych (zatapiania żwirowisk i piaskowni), 5) warunki ekonomiczne, decydujące o urządzeniu bazy eksploatacyjnej (odległość osiedli, mieszkania dla robotników itp.), 6) wielkość i rodzaj robót przygotowawczych dla uruchomienia produkcji materiału, b) dane dotyczące warunków transportu materiałów: 1) odległości od poszczególnych punktów trasy drogowej, do których będzie dowożony materiał; odległości te należy określić przez po- miar bezpośredni, 2) okres najbardziej sprzyjający do wywożenia materiałów z miejsca wydobycia (zima lub lato, np. ze względu na transport wodny itp.), 3) przeszkody przy wywożeniu materiałów budowlanych drogą najkrótszą, 4) stan dróg dojazdowych w poszczególnych okresach roku i stan znajdujących się na nich obiektów, możliwości urządzenia dróg dojazdowych do miejsca poboru materiałów oraz ekonomiczne uzasadnienie poszczególnych wariantów, 5) dla wariantów – poszczególne roboty w celu ulepszenia dróg dojazdowych; należy podać rodzaj potrzebnych robót, jakie należy wykonać w celu zapewnienia przewozu materiałów, 6) obiekty drogowe, jakie należałoby wybudować w razie decyzji budowy nowych dróg dojazdowych lub przebudowy czy też ulep- szenia dróg istniejących, 7) możliwość wykorzystania Środków transportu wodnego lub kolejowego dla przewozu materiałów drogowych z danego miejsca eksploatacji oraz koszty transportu jednostki materiału; c) możliwość mechanizacji robót 1) miejscowe warunki zaopatrzenia w energię elektryczną; 2) źródło energii elektrycznej, jego odległość od miejsca eksploatacji materiałów miejscowych oraz warunki otrzymania energii; 3) istnienie możliwości otrzymania paliwa płynnego; 4) możliwość wykorzystania jako paliwa – torfu, węgla, drewna itp. d) dane charakteryzujące sposób eksploatacji złoża: 1) plan warstwicowy terenów złóż materiałów ze wskazaniem zbadanych miejsc (doły próbne lub wiercenia), 2) przekroje geologiczne sporządzone w sposób pozwalający na określenie zarówno obszaru, jak i głębokości zalegania warstw materiału i ich grubości, 3) wyniki badań materiału oraz opis przydatności do wytwarzania określonych asortymentów. Zazwyczaj złoża materiałów drogowych, które są kwalifikowane jako nadające się na bazy zaopatrzeniowe dla wielu odcinków drogowych ze względu na ilość materiału, jaką należy wyprodukować na pokrycie całkowitego zaopatrzenia, oraz na koszty inwestycyjne, wymagają dokładnego i starannego zbadania. Na badaniach bowiem takich oparte są plany produkcyjne, określane na kilka lat budowy lub przebudowy trasy drogowej. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Mapa

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Do pomiarów bardziej dokładnych używa się drutów inwarowych. Druty te nie mają podziałek i nie są używane do pomiarów tras drogowych; znajdują one zastosowanie jedynie w przypadkach szczególnych, np. do pomiaru bazy przy, zakładaniu sieci triangulacyjnych. Taśmy stalowe przed użyciem do pomiaru długości powinny być sprawdzane przez porównanie z taśmą już sprawdzoną; obydwie taśmy układa się obok siebie na powierzchni poziomej, naciąga z jednakową siłą i określa się różnicę ich długości. Jeżeli długość taśmy sprawdzonej jest większa niż wzorcowej o 11, to wynik pomiaru terenowego powiększa się o n11, gdzie n – ilość taśm przy pomiarze. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Mapa

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Węgielnice służą do tyczenia w terenie kątów prostych lub też kątów 180°. Rozróżniamy, węgielnice przeziernikowe, zwierciadlane i pryzma- tyczne. Węgielnice przeziernikowe składają się z przezierników umieszczonych na powierzchni graniastosłupa, walca lub stożka. Płaszczyzny celowe takich przezierników przecinają się pod kątem 90° i 180°. Obecnie istnieją już nowsze, bardziej doskonałe przyrządy, wymienione zatem węgielnice są rzadko używane. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Mapa

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Technik prowadzący pomiar pozwala na pociągnięcie taśmy dopiero po zanotowaniu przez niego wszystkich danych potrzebnych w danym punkcie; w dzienniku technik powinien zapisywać ołówkiem zwykłym;. korzystanie z ołówka chemicznego powinno być absolutnie zabronione. Pomiar prostej kontroluje się przez pomierzenie jej w kierunku po- wrotnym, dla prostych krótkich. Dla tras drogowych stosuje się pomiar pojedynczy), Najlepszym sposobem, stosowanym w ZSRR, jest pomiar prostej (trasy drogowej) przez dwie niezależne partie pomiarowe. Sposób ten daje niezawodną kontrolę dokładności wykonanego pomiaru. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Mapa

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Proste przyrządy miernicze. Przyrządy miernicze do pomiaru długości. Do pomiaru długości w terenie używamy taśm stalowych, łat mierniczych, taśm parcianych lub dalekomierzy. Taśma stalowa długości, 20 i 50 m jest zaopatrzona w uchwyty metalowe lub z plastiku do naciągania taśmy oraz w podziałkę decymetrową oznaczoną dziurkami. Podziałka metrowa i półmetrowa jest zazwyczaj oznaczona za pomocą przynitowanyeh do taśmy blaszek mosiężnych. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Mapa

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

W ZSRR stosowane są specjalne normy klasyfikujące grunty według stopnia trudności ich wydobycia. Czynniki, na których opierają się te normy, są następujące: 1) skład granulometryczny, który przy badaniach polowych, przeprowadzanych dla budownictwa drogowego, zostaje określony na pod- stawie rozpoznania wzrokowego; 2) stan fizyczny gruntów, który określamy: dla gruntów sypkich stopniem ich nawilgocenia oraz gęstości; dla gruntów zwięzłych ich konsystencją; dla torfu – stopniem rozkładu i wilgotności. Klasyfikacja gruntów pod względem trudności wydobycia jest na: stępująca. A. Grunty pulchne a) wydobycie ręczne, b) wydobycie łopatami mechanicznymi, c) wydobycie koparkami, d) wydobycie. Read the rest of this entry »

Comments Off

Archive for September, 2019

Mapa

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Attyka pełna, jak wszystkie formy klasyczne, podlega zasadom trój działu. Zawsze możemy rozróżnić cokolik, ścianę i gzymsik. Najprostszym przykładem attyki klasycznej jest attyka gładka złożona z cokołu i gzymsu. W cokoliku attyki pozostawia się przerwy lub otwory do odprowadzania wody. Na zbyt długich budynkach gładka attyka mogłaby się wydać monotonna, więc w takich wypadkach może być lekko zryzalitowana w miejscach odpowiadających rozczłonowaniu pionowemu elewacji. Read the rest of this entry »

Comments Off

« Previous Entries Next Entries »