Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Złoża materiałów budowlanych przy trasie drogowej

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Złoża materiałów budowlanych przy trasie drogowej zazwyczaj są eksploatowane do budowy danej drogi i nadają się do zaopatrzenia poszczególnych odcinków długości do 25 – 30 km (ze względu na warunki transportu). Bazy materiałowe natomiast są to większe jednostki produkcji materiałów budowlanych. Przeznaczeniem ich jest zaopatrywanie w materiały większych odcinków dróg lub też wielu odcinków w terenach, gdzie nie ma materiałów miejscowych. W związku z powyższym bazy tego rodzaju powinny być oparte na bogatych złożach do eksploatacji i mieć bocznice kolejowe, gdyż transport materiałów na większe odległości w zasadzie wymaga korzystania z przewozów kolejowych. Badania złóż materiałów miejscowych dzielimy na trzy etapy: a) poszukiwania złóż materiałów w okresie wyjazdów rozpoznawczych w teren (rekonesansów), b) badania wstępne złóż, przeprowadzane jednocześnie ze szczegółowymi studiami i pomiarami dla projektu drogi, c) badania szczegółowe złóż materiałów budowlanych, przeprowadzane w okresie, sporządzenia projektu szczegółowego drogi. Poszukiwania złóż materiałów miejscowych mają na celu określenie miejsca istnienia na terenie budowy projektowanej drogi materiałów miejscowych oraz ustalenie ogólnych warunków ich eksploatacji. Do tego etapu należy również określenie rodzaju materia- łów oraz stopnia ich przydatności do budownictwa drogowego. Dla określenia tych danych pobiera się próbki materiałów do laboratoryjnego zbadania. Zadaniem badań wstępnych jest poznanie złóż materiałów miejscowych w celu określenia konstrukcji nawierzchni dla nowobudowanej trasy drogowej (z uwagi na stosowanie materiałów badanych), sporządzenia planu zaopatrzenia budowy drogi w materiały miejscowe oraz planu ich przewozów, określenia ilości robotników, maszyn i urządzeń potrzebnych do eksploatacji złóż materiałowych. Ponadto zadaniem tych badań jest również szczegółowe ustalenie danych, otrzymanych przy poszukiwaniach i badaniach wstępnych, oraz opracowanie dokładnego planu zaopatrzenia budowy. W czasie poszukiwań materiałów miejscowych dużą pomocą mogą być mapy geologiczne terenu. Jeżeli map nie ma, należy ograniczyć się do danych uzyskanych od miejscowej ludności i do zbadania wytypowanych złóż materiałów. [podobne: konie allegro, węgielnica pryzmatyczna, olx goleniów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konie allegro olx goleniów węgielnica pryzmatyczna