Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Wyniki badań gruntu w terenie

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Wyniki badań gruntu w terenie nanosi się w dzienniku polowym w postaci szkiców dołów próbnych i miejsc wierceń. Granice zalegania poszczególnych warstw gruntu nanosi się na szkicu liniami poziomymi. Przekrój geologiczny w miejscu wiercenia lub dołu próbnego oznacza się grubą linią pionową. Na kreskach poziomych, po stronie prawej linii pionowej, wpisuje się głębokości zalegania poszczególnych granic warstw gruntowych w nawiązaniu do umówionego znaku wysokości (wyjściowego). Przy wpisywaniu w dzienniku polowym wyników badań geologicznych trasy należy zaznaczyć stopień wilgotności poszczególnych warstw gruntu, rodzaj dopływu wody gruntowej (wyciekanie strugami, sączenie się;- występowanie W postaci kropli na ścianach wykopu dołu próbnego itp.). Grunt na odcinkach trasy, na których projektuje się nasypy wysokości ponad 10 m należy zbadać na stateczność pod wpływem obciążenia nasypem. W tym celu należy wykonać próbne wiercenia lub doły próbne dla stwierdzenia rodzaju gruntu terenu pod nasypem. Badanie odcinków bagnistych powinno być prowadzone na kilka kilo- metrów naprzód w stosunku do szczegółowych pomiarów i studiów drogowych w celu umożliwienia ewentualnej zmiany trasy dla obejścia odcinka bagnistego. W wyniku zbadania bagna projektuje się przejście przez tego rodzaju tereny, najbardziej racjonalne z punktu widzenia techniczno-ekonomicznego. W celu otrzymania potrzebnych danych co do przekroczenia bagna wykonuje się zdjęcie terenu bagnistego w planie, zdjęcie wysokościowe, szczegółowy opis oraz sondowanie. Wyznaczanie trasy na odcinkach bagnistych przeprowadza się przez osadzenie reperów kierunkowych na obu brzegach, w miejscu wejścia i wyjścia trasy drogowej na grunt bagnisty (w osi trasy). Na terenie bagnistym oś trasy drogowej wyznacza się palami o średnicy 6 – 8 cm, mającymi wcięcie poziome dla ustawienia łaty mierniczej na wysokości terenu. Sondowanie bagna wykonuje się w kierunku podłużnym co 25 – 50 m i w kierunku poprzecznym (poprzeczniki) co 10 – 20 m. Na terenach bagnistych, w gruncie torfowym, należy stosować prócz sondowania bagna, również wiercenie gruntu przynajmniej na głębokość 0,50 m w gruncie macierzystym. Ponadto przy zbadaniu terenów bagnistych należy stwierdzić warunki odpływu i dopływu wody, możliwość częściowego lub całkowitego osuszenia terenu itp. [przypisy: ogrodzenia gabionowe, olx koscian, allegro naczepy wywrotki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro naczepy wywrotki ogrodzenia gabionowe olx koscian