Mieszkania i apartamenty na wynajem
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Posts Tagged ‘posadzki żywiczne’

Wode przefiltrowana ujmuje sie za pomoca studni rurowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Wodę przefiltrowaną ujmuje się za pomocą studni rurowych lub zapuszczanych rozmieszczonych pierścieniowo w odległości 50 m lub większej od studni chłonnej. Studnia ta może być zaopatrzona w podwójny filtr, tak aby filtr wewnętrzny można było wyjąć i oczyścić. Poziome przewody chłonne (dreny) stosowane są w rzadkich przypadkach, ponieważ do oczyszczania należy je odkopać i wydobyć na powierzchnię. Aby otrzymać wodę czystą stosuje się wtórne ujęcia wody na podobnych zasadach jak ujęcia naturalnej wody gruntowej. Przy znacznej grubości warstw wodonośnych buduje się studnie; przy małej – ciągi zbiorcze. Ujęcia wtórne buduje się w odległości ok. 100 m od stawów i rowów infiltracyjnych, wskutek czego woda powierzchniowa przyjmuje cechy wody gruntowej. W rzecznych dolinach zalewowych należy urządzenia do ujęcia wody otoczyć wałami ochronnymi. Czasami do spiętrzenia naturalnych wód gruntowych stosuje się zapory podziemne w poprzek warstwy wodonośnej. Budowa taka jest uzasadniona, gdyż za pomocą krótkiej przegrody można zatrzymać znaczne ilości wody. [patrz też: ogrodzenia betonowe, beton dekoracyjny, posadzki żywiczne ]

Comments Off

Posts Tagged ‘posadzki żywiczne’

Wode przefiltrowana ujmuje sie za pomoca studni rurowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 21st, 2016

Znaczenie geologii dla studiów drogowych. Na wybór trasy drogowej w terenie i na sposób jej budowy, jak również na zaprojektowanie odpowiedniego typu nawierzchni, ma wpływ wiele czynników, a między innymi: a) rodzaj rzeźby terenu, b) budowa geologiczna terenu, c) klimat, d) grunty, z jakimi mamy do czynienia na trasie drogi, e) warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne terenu, f) rodzaj roślinności. Niedostatecznie wnikliwe poznanie wyszczególnionych czynników, jak również ich niedostateczna analiza z punktu widzenia wykonania budowy drogi lub też obiektów drogowych, może doprowadzić do odkształceń, naruszenia równowagi i wreszcie do całkowitego zniszczenia zarówno istniejącego stanu równowagi gruntu, jak i budowli drogowych. Swiadczy o tym wiele bardzo poważnych katastrof, które zostały wywołane właśnie wskutek niedostatecznego uwzględnienia warunków geologicznych. Dla. tras dróg i znajdujących się na nich obiektów – czynniki geologiczne mają ogromne znaczenie. Droga jako budowla inżynierska ma swój fundament (podłoże naturalne) właśnie w gruncie rodzimym pasa drogowego. Grunt pasa drogowego na przestrzeni kilometrów i dziesiątków kilometrów zmienia się nieraz zasadniczo, a w związku z tym zmieniają się również warunki budowy samej drogi. Korona drogi jest wykonana z materiału ziemnego takim materiałem jest również otaczający grunt, który nie zawsze i nie w jednakowym stopniu nadaje się do wykonania nasypu drogowego. Wreszcie budowa drogi w każdym przypadku wymaga wielkich ilości miejscowych materiałów drogowych, jak żwiry, piaski, kamień łamany z miejscowych kamieniołomów oraz kamień polny. Widzimy więc, że grunty przy budowie drogi mogą być wykorzystane jako a) fundament drogi wymagający w związku z tym szczegółowego zbadania co do jego przydatności, b) materiał do budowy nasypów drogowych, c) materiał do budowy nawierzchni drogowych. Powyższe trzy punkty wykorzystania gruntów przy budowie dróg powinny służyć za wytyczne do badania gruntów drogowych ,przy studiach i pomiarach drogowych. [przypisy: kamień elewacyjny, posadzki żywiczne, ogrodzenia betonowe ]

Comments Off

« Previous Entries