Mieszkania i apartamenty na wynajem
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Posts Tagged ‘Kruszenie betonu’

koszty budowy sa niskie

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Jeżeli mamy np. do wyboru dwa ujęcia: dalekie – umożliwiające grawitacyjne doprowadzenie wody i bliskie – przy konieczności pompowania, wówczas koszty ogólne dla drugiego przypadku doprowadzenia mogą być niższe. Tylko wyjątkowo do grawitacyjnego doprowadzenia wody stosuje się przewody otwarte, najczęściej rowy o przekroju trapezowym. Chociaż koszty budowy są niskie, to jednak niebezpieczeństwo zakażenia wody, zamarzania jej w okresie mrozów, niszczenia skarp rowów przez zwierzęta i korzenie drzew, wreszcie zanieczyszczenia wody liśćmi i innymi resztki roślinnymi oraz straty wody z powodu przesiąkania i parowania przemawiają za stosowaniem przewodów zamkniętych. Do doprowadzenia stosunkowo niewielkich ilości wody do zaopatrzenia osiedli wiejskich w wodę stosuje się powszechnie przewody zamknięte. Przewody te prowadzą wodę bez ciśnienia lub pod ciśnieniem. [przypisy: ogrodzenia betonowe, Kruszenie betonu, płyty warstwowe ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kruszenie betonu’

koszty budowy sa niskie

Posted in Uncategorized  by admin
July 20th, 2016

Badania odcinków usuwiskowych powinny dać w wyniku materiał dotyczący a) powierzchni terenu usuwiskowego z nawiązaniem sytuacyjnym do osi trasy, b) budowy masy usuwiskowej oraz jej warunków hydrologicznych, c) przyczyn powstawania usuwiska oraz sprzyjających temu zjawisku czynników, dl wytycznych do zaprojektowania urządzeń stabilizacyjnych. W celu zbadania odcinków usuwiskowych konieczne jest wykonanie wierceń geologicznych terenu (głębokich), a następnie wykreślenie prze- krojów geologicznych terenu; w tym celu miejsca wierceń należy zaprojektować odpowiednio gęsto. Badania i pomiary geologiczne dla tras istniejących. Badania i studia geologiczne wykonywane dla projektów przebudowy i unowocześnienia tras dróg istniejących mają szczególne znaczenie dla projektów tych dróg i różnią się od badań i studiów dla nowych tras drogowych. W takich przypadkach obiektem badań geologicznych jest istniejąca trasa drogowa, a więc trasa mająca odcinki geologicznie dobre lub złe. Pozwala to na skoncentrowanie badań w pewnym pasie terenu oraz na bardziej obiektywną ocenę czynników mających wpływ na stateczność budowli drogowych. Celem przeprowadzenia badań geologicznych dla trasy istniejącej drogi jest ustalenie a) poszczególnych odcinków drogi, wymagających wykonania robót w związku z poprawieniem jej profilu podłużnego, b) stanu podłoża gruntowego drogi, jej korony, obiektów i odwodnienia; c) potrzebnych robót w związku z przebudową drogi; dl warunków hydrologicznych pasa terenu drogi przewidzianej do przebudowy. W związku z podanymi warunkami badań geologicznych dla tras istniejących przeprowadzający badania i studia geologiczne powinien ocenić 1) istniejący kierunek drogi i jej poszczególne odcinki oraz ewentualny wybór korzystniejszych wariantów; 2) istniejący system odwodnienia trasy drogi, który należy dokładnie zbadać, ponieważ odwodnienie jest czynnikiem mającym wpływ na stan nasypów, na podłoże drogi oraz na stan nawierzchni; 3) stan podłoża gruntowego drogi, nasypów i nawierzchni na tle istniejących pokładów gruntowych; 4) grunty w nasypach i wykopach oraz ich przydatność, dla trasy przebudowywanej; 5) grunty fundamentów istniejących obiektów drogowych oraz ich przydatność do przebudowy drogi; 6) przyczynę odkształceń budowli drogowych, jakie stwierdzono na. drodze istniejącej, oraz zaprojektować potrzebne roboty w celu stabilizacji tych budowli. [hasła pokrewne: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, Kruszenie betonu ]

Comments Off

« Previous Entries