Mieszkania i apartamenty na wynajem
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Posts Tagged ‘Kamień dekoracyjny’

Wykopy

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Głębokie wykopy wymagają w wielu przypadkach dodatkowego zbadania, gdyż z wydobytego z nich materiału wykonuje się nasypy drogowe. Przed opracowaniem szczegółowego projektu dragi i przed rozdziałem mas ziemnych należy dokładnie okreslić rodzaj gruntu przeznaczanego do budowy odcinków nasypowych drogi, grubość zalegania poszczególnych warstw gruntu, głębokość zalegania pokładów skalnych oraz glębokość zalegania wody gruntowej. W zasadzie wszystkie grunty spotykane na trasie nadają się da budowy nasypów drogowych, jednak grunty tzw. ciężkie wymagają szczególnego sposobu wbudowania ze względu na możliwość późniejszego odkształcenia nasypów. Grunty takie, jak piaski i żwiry, są cennym materiałem budowlanym i w wielu przypadkach nadają się do budowy warstwy odsączającej pod nawierzchnią drogową . Zadanie projektującego rozdział mas ziemnych dla projektu drogowego polega więc nie na mechanicznym rozdzieleniu mas ziemnych, lecz na ustaleniu ilaści i odległości przewozu materiałów nadających się do wykonania nasypów na danym odcinku, Materiały ziemne ponadto. wymagają różnych sposobów zagęszczania w zależności od rodzaju materiału. Wreszcie badania gruntu mają na celu również określenie, jaki materiał i jaka jego ilość ma być dowieziona z rezerwy. Stąd wniosek, że należy również przeprowadzić badania gruntu w miejscu przeznaczanym na usytuowanie rezerwy. Stasowanie odkładów materiałów ziemnych w pewnych terenach (np. w terenach górskich) wymaga również zbadania terenu przeznaczanego. na odkład z punktu widzenia jego stateczności, gdyż w wielu przypadkach tereny takie pad dodatkowym obciążeniem odkładanym materialem, zaczynają zsuwać się, pociągając za sobą również tereny przyległe. W wielu przypadkach maże ta zagrażać stateczności terenu, na którym położona jest droga. [podobne: płytki elewacyjne, płyty warstwowe, Kamień dekoracyjny ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Kamień dekoracyjny’

Wykopy

Posted in Uncategorized  by admin
February 25th, 2018

Mapa może być wykorzystana przy kameralnym projektowaniu wstępnym trasy drogowej przed wyjazdem na zbadanie terenowe. Oczywiście, należy jednocześnie korzystać z mapy sytuacyjnej. Mapy geologiczne nie dają całkowitego pojęcia o budowie skorupy ziemskiej na danym terenie. Lukę tę uzupełnia się wykonywaniem przekrojów geologicznych, które pozwalają na pokazanie również gruntów zalegających na różnej głębokości i stwierdzonych na podstawie wierceń oraz badań w dołach. Mapy geologiczne dla celów budownictwa inżynierskiego dla całych pasów terenu oddają wielkie usługi przy projektowaniu. Specjalne mapy do projektowania dróg mogą być wykonywane tylko w razie konieczności projektowania trasy na odcinkach terenu szczególnie trudnych i niepewnych. N 1. Bagna tj. tereny, na których woda grutowa jest na powierzchni ziemii. Zazwyczaj na mapach geologicznych oznacza się również w po- szczególnych miejscach głębokość sondowania terenu bagnistego. N 2. Torfy średniej gęstości, grunt nieprzydatny do wznoszenia nasypów drogowych. N 3. Grunt gliniasty stanowiący dobry fundament, dla nasypów drogowych; nadaje się do nasypów jako materiał budowlany. N 4. Grunt piaszczysty jako fundament nadaje się do wznoszenia nie- zbyt wysokich nasypów; nadaje się również jako materiał do budowy niewysokich nasypów. N 5. Iły – na powierzchni kora zagęszczona, grubość 0,5 m, wytrzymałość gruntu do wykonania nasypów niedostateczna. jako materiał do budowy nasypów nie nadaje się. N 6. Piaski oraz żwiry rzeczne – dobry grunt na fundament pod nasypy (bez ograniczenia wysokości); nadaje się również do wykonania nasypów jako materiał budowlany. 7. Gliny zagęszczone, warstwowe – dobry fundament; do wykonania nasypów nie nadają się, w wykopach: skarpy mało stateczne. N 8. Piaskowce – nadają się jako materiał na podkład dolny nawierzchni drogowej oraz jako materiał na fundamenty obiektów. N 9. Oznaczenie głębokości zalegania wody gruntowej. N 10. Oznaczenie terenów usuwiskowych, czynnych (stwierdzonych). Tereny tego rodzaju należy obejść, po zbadaniu odległości bezpieczne- go usytuowania trasy (bezpieczna odległość). [przypisy: płytki elewacyjne, płyty warstwowe, Kamień dekoracyjny ]

Comments Off

« Previous Entries