Mieszkania i apartamenty na wynajem
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Posts Tagged ‘Farba elewacyjna’

Prace urbanistyczne

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2018

Spośród wielu czynników kształtujących obraz miasta wysuwają się na czoło cztery najważniejsze: a) inwestycje przemysłowe (czynnik wiodący), b) mieszkaniowe (czynnik wtórny), c) urządzeń publicznych d) komunalne Zagadnienia te w skali krajowej stanowią podstawę narodowych planów gospodarczych, które ustalają właściwy kierunek i proporcję poszczególnych inwestycji. W ramach narodowych planów gospodarczych opracowywane są regionalne plany, uwzględniając specyfikę , cechy środowiska geograficznego, wartości historyczne, społeczne, zwyczajowe, krajobrazowe i inne. Zasadą planowej działalności inwestycyjnej jest racjonalne rozmieszczenie sił wytwórczych na terenie kraju. W lokalizacji sił wytwórczych (czynników wytwórczych) bierze się pad. uwagę następujące postulaty: a) zbliżyć nowe przedsiębiorstwa przemysłowe (nowe miasta i osie-dla) do ich naturalnych baz surowcowych: b) powiązać przemysł z najbliższymi ośrodkami zbytu; c) osiągnąć szybszy rozwój okręgów niegdyś zacofanych lub niedostatecznie rozwiniętych. Prace urbanistyczne wykonywane wg wytycznych planów inwestycyjnych muszą się opierać na znajomości tych wytycznych oraz na znajomości praw rządzących społeczeństwem, szczególnie tych praw, które rządzą skupieniami ludzkimi w miastach. Złożoność funkcji miasta jest bardzo wielka. Poza czynnikiem społecznym (skupienia ludzi) istnieją inne równie ważne czynniki: 1) warunki środowiska geograficznego (rzeźba terenu, warunki geologiczne, glebowe, klimatyczne, warowności i komunikacji, 2) ekonomiczne (przemysł, handel, rzemiosło), 3) plastyczne (kompozycyjne). Rozrastanie się starych miast i powstawanie nowych powinno odbywać się planowo. Wiek XIX, okres gwałtownego rozrostu miast, spowodował niezwykły chaos w strukturach i zabudowie ich, skutkiem czego rozbudowa odbywała się bezplanowo, W celu wykorzystania dotychczasowego wartościowego dorobku każdego miasta i pokierowania dalszą jego właściwą rozbudową, należy poznać szczegółowo stan obecny badanego miasta, inaczej przeprowadzić inwentaryzację. [patrz też: ocieplenie poddasza, blacha trapezowa, Farba elewacyjna ]

Comments Off

Posts Tagged ‘Farba elewacyjna’

Prace urbanistyczne

Posted in Uncategorized  by admin
February 18th, 2018

Jedną z niezbędnych części składowych dokumentalnej i urbanistycznej jest inwentaryzacja urbanistyczna. Występuje ona przy opracowywaniu poszczególnych etapów planów zagospodarowania przestrzennego, jak plany: regionalny ogólny, szczegółowy ,i realizacyjny . Dochodzenia inwentaryzacyjne mają na celu stworzenie dla tych planów realnej podbudowy przez poznanie i analizę istniejącego stanu rzeczy. Np. do opracowania planów regionalnych należy zbadać warunki środowiska geograficznego, pierwotnego i wytworzonego przez człowieka. . Do najbardziej zasadniczych danych należą między innymi: 1) aktualna powierzchnia miasta w ha, 2) liczba mieszkańców, 3) liczba mieszkań lub izb mieszkalnych. Dalszymi danymi są: 1) struktura zatrudnienia ludności. (ludność zawodowo czynna wg zatrudnienia w gałęziach gospodarki narodowej, np. przemysłu, budownictwa, komunikacji, usług), 2) struktura płci i wieku, 3) struktura zabudowy (wg materiału, rodzaju zabudowy i liczby kondygnacji). Analiza wyników inwentaryzacji pozwala na należyte zapoznanie się ze stosunkami obecnymi i wyciągnięcie właściwych wniosków w celu pełnego wykorzystania zebranego materiału. Zakres tematyczny inwentaryzacji urbanistycznej można sprecyzować w następujących punktach: 1) studia fizjograficzne, 2) studia historyczne, , 3) studia demograficzne, 4) studia nad zagospodarowaniem i zainwestowaniem terenu, 5) studia nad zabudową 6) pomiary ruchu. [hasła pokrewne: ocieplenie poddasza, blacha trapezowa, Farba elewacyjna ]

Comments Off

« Previous Entries