Mieszkania i apartamenty na wynajem
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Posts Tagged ‘beton architektoniczny’

Badania odcinków usuwiskowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Badania odcinków usuwiskowych powinny dać w wyniku materiał dotyczący a) powierzchni terenu usuwiskowego z nawiązaniem sytuacyjnym do osi trasy, b) budowy masy usuwiskowej oraz jej warunków hydrologicznych, c) przyczyn powstawania usuwiska oraz sprzyjających temu zjawisku czynników, dl wytycznych do zaprojektowania urządzeń stabilizacyjnych. W celu zbadania odcinków usuwiskowych konieczne jest wykonanie wierceń geologicznych terenu (głębokich), a następnie wykreślenie prze- krojów geologicznych terenu; w tym celu miejsca wierceń należy zaprojektować odpowiednio gęsto. Badania i pomiary geologiczne dla tras istniejących. Badania i studia geologiczne wykonywane dla projektów przebudowy i unowocześnienia tras dróg istniejących mają szczególne znaczenie dla projektów tych dróg i różnią się od badań i studiów dla nowych tras drogowych. W takich przypadkach obiektem badań geologicznych jest istniejąca trasa drogowa, a więc trasa mająca odcinki geologicznie dobre lub złe. Pozwala to na skoncentrowanie badań w pewnym pasie terenu oraz na bardziej obiektywną ocenę czynników mających wpływ na stateczność budowli drogowych. Celem przeprowadzenia badań geologicznych dla trasy istniejącej drogi jest ustalenie a) poszczególnych odcinków drogi, wymagających wykonania robót w związku z poprawieniem jej profilu podłużnego, b) stanu podłoża gruntowego drogi, jej korony, obiektów i odwodnienia; c) potrzebnych robót w związku z przebudową drogi; dl warunków hydrologicznych pasa terenu drogi przewidzianej do przebudowy. W związku z podanymi warunkami badań geologicznych dla tras istniejących przeprowadzający badania i studia geologiczne powinien ocenić 1) istniejący kierunek drogi i jej poszczególne odcinki oraz ewentualny wybór korzystniejszych wariantów; 2) istniejący system odwodnienia trasy drogi, który należy dokładnie zbadać, ponieważ odwodnienie jest czynnikiem mającym wpływ na stan nasypów, na podłoże drogi oraz na stan nawierzchni; 3) stan podłoża gruntowego drogi, nasypów i nawierzchni na tle istniejących pokładów gruntowych; 4) grunty w nasypach i wykopach oraz ich przydatność, dla trasy przebudowywanej; 5) grunty fundamentów istniejących obiektów drogowych oraz ich przydatność do przebudowy drogi; 6) przyczynę odkształceń budowli drogowych, jakie stwierdzono na. drodze istniejącej, oraz zaprojektować potrzebne roboty w celu stabilizacji tych budowli. [hasła pokrewne: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, Kruszenie betonu ]

Comments Off

Posts Tagged ‘beton architektoniczny’

Badania odcinków usuwiskowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wymienione dane otrzymuje się przede wszystkim na podstawie obejścia poszczególnych odcinków drogi i zbadania powierzchownego terenu pasa drogowego, a następnie na podstawie badań szczegółowych prze- prowadzanych w omówiony sposób dla odcinków trudniejszych, ustalonych w czasie obejścia. Badanie korony drogi W tym przypadku ustala się typ drogi, szerokość korony, kształt przekroju poprzecznego, wilgotność powierzchni (droga sucha ma przynajmniej drobną ilość kurzu), odkształcenie drogi (dokładny opis i szkice), odcinki przełomowe (zewnętrzne oznaki na wiosnę fale przy przejeździe pojazdów, pęknięcia nawierzchni, wyciek płynnego gruntu itp.), odkształcenia nasypu drogowego spowodowane różnego rodzaju czynni- kami wydmuchiwanie gruntu przez wiatr, podmycie, zsuwy, osypiska itp.), stan rowów drogowych, stan poboczy drogi. Ustala się również potrzebne roboty w celu stabilizacji; dla dróg o nawierzchni twardej należy także brać pod uwagę możliwość wykorzystania materiału kamiennego istniejącej nawierzchni drogowej. Decyzja co do wykorzystania materiału nawierzchni drogowej może być powzięta po uprzednim zbadaniu stanu nawierzchni istniejącej oraz jej grubości. Badania przełomów na drodze istniejącej Ogólnie należy stwierdzić, że powstawaniu przełomów) sprzyja grunt pyłowy, gliniasto-pyłowy oraz grunt drobnopiaszczysty. Również niebezpieczne są grunty o zawartości humusu ponad 5%. Powstawaniu przełomów sprzyja w znacznym stopniu niejednorodne nawarstwienie gruntów, zwłaszcza istnienie soczewek o różnej zdolności filtracyjnej. Jako konfigurację powierzchni terenu, która sprzyja powstawaniu przełomów, należy wymienić wklęśnięcia i zapadliny terenu, które przy mało przepuszczalnym gruncie przez czas dłuższy zatrzymują wodę powierzchniową w pobliżu drogi. [hasła pokrewne: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, Kruszenie betonu ]

Comments Off

« Previous Entries