Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Klasyfikacja i właściwości gruntów

Posted in Uncategorized  by admin
September 15th, 2019

Praktycznie przy wykonywaniu badań polowych można stosować następującą klasyfikację gruntów co do ich gęstości: l) grunty gęste nie poddają się przy kopani.u łopatą, z trudem poddają się wzruszeniu za pomocą kilofów i łomów, 2) grunty średniej gęstości poddają się odspajaniu z trudem, łopata nie zagłębia się na cały sztych, 3) grunty słabe (pulchne) grudki dają się rozbić łatwo, łopata wchodzi na cały sztych, podczas wyrzucania kawałki gruntu rozsypują się na drobne części.
Ogólne wiadomości o mapach geologicznych. Badania geologiczne wykonywane dla celów budownictwa drogowego powinny dać wyraźny pogląd na warunki zalegania oraz na właściwości poszczególnych warstw gruntów. Jest to potrzebne w celu powzięcia odpowiednich decyzji co do zagadnień technicznych wyłaniających się w praktyce inżynierskiej. W pewnych przypadkach spotkamy się ze zjawiskami geologicznymi, które określamy jako trudne, z terenami o zawiłej budowie geologicznej; wreszcie napotykamy takie zjawiska, jak przesuwanie się olbrzymich warstw ziemnych itp. Najbardziej pełne pojęcie co do warunków zalegania warstw geologicznych dają mapy geologiczne, przeboje itp., uzupełnione odpowiednimi opisami z natury. Mapą geologiczną nazywamy rzut na płaszczyznę poziomą struktur geologicznych znajdujących się na takiej lub innej głębokości, a ustalonych na podstawie pewnych ich właściwości. Rozróżniamy kilka rodzajów map geologicznych sporządzanych dla różnych celów, między innymi dla rozwiązywania zadań z dziedziny geologii przy budownictwie drogowym, przy czym zasadnicze znaczenie ma mapa dla celów budownictwa inżynierskiego (mapa inżynieryjno- geologiczna). Mapy tego rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom potrzebnym przy projektowaniu i wykonywaniu robót inżynieryjnych; nanosi się na nie, oprócz danych geologicznych, również dane dotyczące charakterystyk poszczególnych .warstw gruntów, ważnych z punktu widzenia budownictwa (stateczność warstw itp.). Mapa tego rodzaju umożliwia zaprojektowanie odchylenia trasy drogowej od najkrótszego prostego kierunku w celu ominięcia terenów niebezpiecznych lub też nie nadających się do wykonania na nich robót ziemnych. Jednocześnie umożliwia ona decyzję co do miejsca poboru materiału ziemnego, jak również materiałów budowlanych na nawierzchnie i podłoże (piasek, żwir, kamień miejscowy). [podobne: konie allegro, węgielnica pryzmatyczna, olx goleniów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konie allegro olx goleniów węgielnica pryzmatyczna