Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Czynności badania ogólnego warunków geologicznych trasy

Posted in Uncategorized  by admin
September 17th, 2019

Czynności badania ogólnego warunków geologicznych trasy polegają na wyjaśnieniu następujących czynników l) rzeźby terenu i pochodzenia jej kształtów, 2) budowy geologicznej najbliższych okolic, 3) stosunków hydrologicznych i hydrogeologicznych, 4) miejsc zagrożonych wskutek różnych zjawisk geologicznych, 5) gleby i gruntów trasy, 6) istnienia materiałów nadających ,się do budowy drogi., 1. Przy badaniu rzeźby terenu i pochodzenia jej kształtów należy sporządzić możliwie dokładny opis rzeźby terenu wzdłuż trasy drogowej; opisy stoków powinny zawierać ich pochylenia i określenie kształtu, a opisy istniejących na trasie jarów – ich stan (czynne czy też nie). 2. Dla ustalenia budowy geologicznej (w zarysie ogólnym) najbliższych okolic na trasie projektowanej drogi wymagane jest obejrzenie miejsc występowania na powierzchnię pokładów skalnych i gruntów macierzystych oraz wykonanie rysunków i ewentualnie opisów. 3. Dla wyjaśnienia stosunków hydrogeologicznych rejonu trasy drogowej bada się sieć wodną rejonu, tereny bagniste, torfiaste, określa poziom wody gruntowej, rodzaj roślinności miejsca zawilgocenia gruntu, . miejsca zmiany gliniastych i piaszczystych gatunków gruntów, zwłaszcza nasyconych wodą i mających skłonność do usuwania się. 4. W miejscach zagrożonych wskutek różnych zjawisk geologicznych należy ogólnie zbadać przyczyny usuwania się gruntu,. obrywisk, osypisk itp., oprócz tego – należy zebrać dane o warunkach przecięcia rzek i. potoków, o poziomach najniższych i najwyższych wód oraz o częstotliwości powodzi. 5. Przy badaniu gleby i gruntów trasy drogowej należy wyjaśnić tylko zasadnicze różnice charakteryzujące układ gruntów na trasie. Grunty i gleby bada się przede wszystkim na podstawie naturalnych odkrywek i roślinności; doły próbne zakłada się przy badaniach ogólnych tylko w wyjątkowych przypadkach, jeżeli w danym miejscu została stwierdzona konieczność zbadania gruntu, wynikająca z potrzeby ustalenia ogólnego przebiegu trasy. Badanie ogólne gruntów odbywa się na pasie szerokości do 100 m po obu stronach osi trasy; szerokości te mogą być w wielu przypadkach większe, jeżeli teren ma być bardziej dokładnie zbadany, albo jeśli w pewnej odległości od osi trasy występują czynniki mające wpływ na jej przebieg (bagna itp.). 6. Należy w ogólnych zarysach zorientować się co do istnienia w rejonie trasy złóż materiałów drogowych, ich rodzaju, gatunku, ilości i warunków ich eksploatacji i transportu. [hasła pokrewne: ogrodzenia gabionowe, olx koscian, allegro naczepy wywrotki ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: allegro naczepy wywrotki ogrodzenia gabionowe olx koscian