Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Czynniki mające wpływ na trasowanie i warunki budowy dróg

Posted in Uncategorized  by admin
September 19th, 2019

Czynniki mające wpływ na trasowanie i warunki budowy dróg możemy scharakteryzować w następujący sposób. Rzeźba terenu i jego budowa geologiczna Dla budownictwa drogowego, a zwłaszcza dla trasowania dróg, znaczenie ma przede wszystkim zarys zewnętrzny terenu, tj. jego kształt topograficzny. Jednak dla całkowitej pewności co do właściwego sposobu wykonania robót, jak również co do zastosowania właściwego rodzaju nawierzchni drogowej, .same obserwacje kształtu zewnętrznego nie są wystarczające. Najlepsze i najpewniejsze wyniki osiąga się przez zbadanie i określenie faz historycznych rozwoju terenu, tj. przez pozna- nie wieku formacji geologicznych i określenie ich charakterystycznych właściwości, Dla celów drogowych w praktyce zupełnie wystarczy ogólna klasyfikacja rzeźby terenu i poznanie pewnych wskazówek ogólnych. Z punktu widzenia kształtu terenu podajemy następujące wskazówki. Tereny równinne charakteryzuje nieznaczna różnica wysokości poszczególnych punktów terenu. Wyjątek stanowią zapadliny i wzniesienia, które spotykamy w terenach równinnych, a które są pojedynczymi elementami, nie mającymi zasadniczego wpływu na ogólny charakter rzeźby terenu. Trasowanie dróg w takich terenach jest łatwej projektowanie profilu podłużnego i elementów konstrukcyjnych drogi oraz nawierzchni drogowej jest również ułatwione ze względu na jedno- rodność gruntów na znacznych odległościach. Trudności spotykamy je- dynie na odcinku odwodnienia, zarówno przy odprowadzaniu wód powierzchniowych, jak i przy obniżeniu poziomu zazwyczaj wysoko położonych wód gruntowych). Nieco większe trudności sprawia projektowanie trasy drogowej w te- renach falistych; trudności te przy trasowaniu nie są zbyt wielkie, większe natomiast napotykamy przy projektowaniu niwelety drogi ze względu na stosunkowo częstą zmianę gruntów. Doliny są to wklęśnięcia w terenie o kształcie wydłużonym i o spadku podłużnym łożyska od jednego końca do drugiego. Większość dolin powstaje skutkiem działania wody powierzchniowej. Istnieją jednak i inne czynniki mające wpływ na powstawanie dolin. Przekroje poprzeczne doliny są różnych kształtów, co utrudnia trasowanie dróg. Przy prowadzeniu trasy drogowej wzdłuż doliny należy omijać miejscowe zbiorowiska wody, jeziora, stare koryta rzeki i nie zbliżać się zbyt do rzek, natomiast trzeba przy trasowaniu uwzględniać warunki przepływu wody w rzece, tj. poziom wysokiej wody, szybkość przepływu wody, wysokość fal itp. Pewne dane wstępne można wyciągnąć z samego kształtu doliny rzecznej dolina w kształcie V wskazuje na intensywne rozmywanie i unoszenie rozmywanego materiału. W pokładach gruntów tego rodzaju dolin znajdziemy otoczaki, żwiry i okruchy materiału kamiennego. W dolinach o takim przekroju obserwujemy wysokie poziomy wód i znaczne, a więc niszczące szybkości przepływu . [hasła pokrewne: , elewacje drewniane, meble na zamówienie, Wykończenia mieszkań ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: elewacje drewniane meble na zamówienie Wykończenia mieszkań