Beton dekoracyjny w budownictwie
Jak kupic zaprojektowac i wynajac mieszkanie z zyskiem

Przełomy

Posted in Uncategorized  by admin
September 16th, 2019

Badając przełomy należy przede wszystkim zwrócić uwagę na strukturę gruntu korpusu drogi, na działanie odwodnienia, na ogólne warunki hydrogeologiczne oraz na sposób eksploatacji drogi (zwłaszcza w okresie zimowym). Badania, mające na celu wyjaśnienie przyczyn powstawania przełomów drogowych, należy prowadzić na wiosnę po całkowitym odtajaniu gruntu, tj. w okresie kiedy stan wód gruntowych jest najwyższy, czyli w warunkach najbardziej niesprzyjających dla pracy podłoża nawierzchni drogowej. Badania powinny być przeprowadzone w pasie terenu szerokości po 25 – 50 m z obu stron osi trasy drogowej; dane te są naturalnie orientacyjne i powinny być dla poszczególnych przypadków odpowiednio zmienione. Badanie gruntów na odcinkach przełomowych dróg istniejących wykonuje się znanymi sposobami, tj. przez założenie otworów wiertniczych lub też dołów próbnych w celu zbadania uwarstwienia i rodzaju gruntu. Otwory wiertnicze i doły próbne są zakładane na poprzecznikach wytyczonych prostopadle do osi drogi (zazwyczaj po dwa punkty badawcze z każdej strony – pobocze i dół skarpy). Badanie gruntu powinno przede wszystkim ustalić poziom zalegania wody gruntowej oraz jej kierunek przepływu . Badania istniejących obiektów drogowych. Badania tego typu obejmują zbadanie części konstrukcyjnej samego obiektu, tj. jego wymiarów i odkształceń powstałych wskutek niewystarczającej stateczności gruntu fundamentu. Ponadto należy zbadać stosunki gruntowe i wodne, mające wpływ na zachowanie się obiektu pod wpływem obciążeń przejeżdżających pojazdów drogowych. Wyniki badania należy ująć w formie rysunkowej, podając szkice danego obiektu, z oznaczeniem wymiarów wszelkiego rodzaju uszkodzeń i odkształceń. Oprócz tego, należy sporządzić część opisową w postaci krótkiej notatki, zawierającej a) opis charakteru rzeki lub potoku przepływającego przez dany obiekt oraz wysokość poszczególnych stanów wody (poziom wody wysokiej i najniższej) ; b) dane co do powodziowego stanu (przepływu) wody oraz co do ewentualnych przypadków rozmycia lub podmycia budowli drogowych przez tego rodzaju wody; c) dane dotyczące przejścia lodów i ewentualnie powstałych w tym okresie uszkodzeń; d) opinię co do obranego miejsca i kierunku przekroczenia przeszkody mostem lub przepustem w razie decyzji przebudowania danego obiektu (np. przebudowa istniejącego przepustu drewnianego na stały). W zasadzie jest to związane z przełożeniem trasy drogowej na pewnym odcinku, wobec czego należy również podać dane co do możliwości takiego przełożenia oraz sporządzić szkic sytuacyjny; e) dane co do głębokości założenia fundamentów obiektu, na podstawie odpowiednich pomiarów; f) opisy sporządzonych przekrojów geologicznych koryta przeszkody (około 50 -7- 100 m w obydwie strony od osi przeszkody); g) opisy warunków geologicznych pracy obiektu; h) propozycje co do sposobów stabilizacji. [przypisy: konie allegro, węgielnica pryzmatyczna, olx goleniów ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: konie allegro olx goleniów węgielnica pryzmatyczna